*  اولين عاشقانه  *

 

 

 

آبي ست    

شايد هم نارنجي

سكوت

سكوت ميان لحظه هاي عشق...*

 

فضا التهاب آلودست

و قلب ها در حسرت يك جرعه گستاخي

اما... شرم، سلطان ثانيه هاست

 

ثانيه هايي آبي

دقايقي نارنجي...

 

دريا موج مي زند

و رديف اشك چشم ها

بهانه ايست براي ... سكوت

 

صحرا در تلاطم است

و خورشيد نارنجي ، پشت گونه هاي غروب گل انداخته

نفس ها تنگ است

تنگ است ميان لحظه هاي عشق*

 

آسمان آبي ست

پرنده ها مي خوانند

و جايي بالاتر از ابرهاي در هم تنيده

خداوندي ست كه لبخند مي زند

صداي تپش هاي قلب هاي لحظه هاي عشق*

تا بارگاه او هم رسيده

خداوندي ...

كه پادشاه عشق است **

 

 

مقدس است

مقدس است سكوت

سكوت، ميان لحظه هاي عشق*

 

زمان كوتاه گامي ، درنگ ميكند

روزگار با مكث بر ميگردد

آسمان كمي پايين تر مي آيد

و آفتاب نارنجي

شانه به شانه ي درياي آبي مي دهد

 

همه مشتاقند

همه منتظرند

 تا بشنوند طنيني

طنيني  هر چند كوچك

 از ميان لحظه هاي عشق*

 

اما ... آنجا فقط رنگ طلايي احساس خودنمايي مي كند

و مابقي هر چه هست

يكرنگي سكوت است

سكوت ، ميان لحظه هاي عشق*

 

آه كه چه پر آهنگ است

آه كه چه پر غوغاست

آه كه چه پر شور است، اين سكوت!

 

سكوت

سكوت ميان لحظه هاي عشق ... *

 

 

                 GHALBE ABRI