***                  ***    **********
   ***                  ***    **********
   ***                  ***       ****
   ***      ******      ***       ****
   ***     ***  ***     ***       ****
   ***    ***    ***    ***       ****
   ***   ***      ***   ***       ****       
   ***  ***        ***  ***       ****
   *******          *******       ****
 

واسه tw جونم دعا کنین  .........