در ديده به جاي خواب آب است مرا    ...     زيرا که بـه ديــدنت شــتاب اســت مـرا

گـويند بـخواب تـا بـه خوابــش بيني   ...   اي بي خبران چه جاي خواب است مرا