در ديده به جاي خواب آب است مرا ... زيرا که بـه ديــدنت شــتاب اســت مـرا گـويند بـخواب تـا بـه خوابــش بيني ... اي بي خبران چه جاي خواب است مرا