زندگی می گذره ...

و میشه منتظر بود ...

                          zendegiye sorkh