هرگاه   خداوند   تو را به لبه ی پرتگاه برد ...

به او اعتماد کن  ...

زیرا

یا تو را از پشت خواهد گرفت ...

و یا

به تو    پرواز   را خواهد آموخت ... 

                                              maho shab o setare