دل شکسته

هر کس به طریقی دل ما میشکند ...... بیگانه جدا و دوست جدا میشکند

بیگانه اگر میشکند حرفی نیست ...... من در عجبم دوست چرا میشکند.
.
.
.
.
.
.
بشکست دلم کسی صدایش نشنید ...... آری دل مرد بی صدا میشکند