با من از سایه نگو خورشید فردا مال ماست *** تو که باورم کنی عشق یه دنیا مال ماست

شب نگو شکوه نگو قلب ستاره روشنه ***  غم نگو غصه نگو وقتی دلت پیش منه

دست به دست من بده پا به پای من بیا***  بگو امروز مال عشق بگو فردا مال ماست++++++++++++