سلام عزیییییییییییییزززززززززززززمممممممممممم***********
می می جونم....   دیووونه شدم تا امروز بالاخره یه کافی نت پیدا کردم ....
باز اومدم ... از سسسسسسسااااااااعت ۵/۱ اینجام! هی مینبیسم هی دی سی میشه ! همش میپرره !!!
بابا جونم ! مگه من چه گناهی کردم؟!
مگه من می خواستم چی بگم ؟! هاااااااا؟!
بابا جونم! ولم کنیددد   می فهمیییییینن ولم کنیددددددد !!!!!!
من می خوام فقط یه جمله بگم
بذارین بگم
بذذذذذذذذاااااررررررررررررییین
من فقط یه دونه می می تو دنیا دارم ....
می خوام بهش بگم که
که
می می جججججججججججووووووووووووووونننننننننمممممممممم
ددددددددوووووووووووووسسسسستتتتتتت ددددددددداااااااااررررررررررممممممممممم
می فهمی ؟!
همین ...
ولنتاینت مبارک *********