کاش قدرت رو بدونم پاک ترین مهربون دنیااااااا***************
هر روز
همیشه
همه وقت
روز عشق توهه ! یعنی مال توهه!
مییییییییییییییییییمممممممممممممممممم