فراموشی به این اسونیا نیست

امید من دلم از تو جدا نیست

 

میخوام تو یاد من عشقت بمیره

ولی از قلب من مهرت رها نیست

 

دارم اتیش میگیرم از جدایی

ولی هیشکی به فکر قلب ما نیست

 

همه دنیا میدونن این حدیثو

که آرامش برای عاشقا نیست