با من امشب چيزي از رفتن نگو .... نه نگو  ....از اين سفر با من نگو

من به پايان ميرسم از کوچه تو  ........... با من از آغازه اين مردن نگو

کاش ميشد لحظه ها را پس گرفت  ......... کاش ميشد از تو بودو با تو بود

کاش ميشد در تو گم شد از همه ......... کاش ميشد تا هميشه با تو بود

کاش فردا را کسي پنهان کند ........ لحظه را در لحظه سرگردان کند

ميروي تو واژه را بارا ن  خاکستر کني ........ ميروي تا بخشي از جانه مرا پرپر کني